Time Trial(Ind)
Best Lap
2/15/2009 2:40 PM
Leighton
Leighton
22.519 20 - 22.993
2165 5

Leighton
122.833 [1]
222.89 [1]
322.59 [1]
422.944 [1]
522.881 [1]
622.952 [1]
722.697 [1]
823.061 [1]
923.032 [1]
1022.87 [1]
1123.79 [1]
1222.833 [1]
1322.848 [1]
1423.449 [1]
1522.519 [1]
1622.924 [1]
1722.741 [1]
1822.702 [1]
1924.115 [1]
2023.029 [1]