Time Trial(Ind)
Best Lap
6/5/2009 6:50 PM
Leighton
Leighton
21.338 21 - 21.939
2175 5

Leighton
123.776 [1]
222.71 [1]
322.242 [1]
422.474 [1]
521.938 [1]
621.885 [1]
722.321 [1]
821.76 [1]
922.306 [1]
1021.708 [1]
1121.683 [1]
1222.526 [1]
1321.911 [1]
1422.135 [1]
1521.911 [1]
1621.76 [1]
1721.474 [1]
1821.645 [1]
1921.648 [1]
2021.411 [1]
2121.338 [1]