Sprint Qualifier(Ind)
Best Lap
9/10/2011 5:20 PM
Dackie
Dackie
21.596 8 - 22.754
1418 20
hai phan
22.87 8 1.274 23.077
1192 6
Tony
26.443 6 4.847 28.484
1115 -11

Dackie
125.493 [1]
222.892 [1]
321.596 [1]
424.419 [1]
524.036 [1]
622.242 [1]
721.771 [1]
822.324 [1]
hai phan
125.825 [2]
223.383 [2]
322.87 [2]
422.993 [2]
523.298 [2]
622.987 [2]
723.03 [2]
822.978 [2]
Tony
128.621 [3]
227.907 [3]
326.443 [3]
426.521 [3]
529.234 [3]
632.315 [3]
7 
8